نمایندگی:شیراز
1401/05/30 13:17:21
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :155
مصاحبه سرکار خانم دکتر نصر ؛ عضو هیات مدیره فارس با خبرگزاری آنا

در گفتوگو با آنا تشریح شد؛

حلقه گمشده سازمان نظام مهندسی ساختمان کجاست؟/ لزوم رویکرد دانش بنیانی مهندسان بر ساخت و سازها

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حلقه گمشده در سازمان نظام مهندسی را کمتوجهی به تدوین برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذینفعان سازمان در استانها قلمداد کرد.

گروه استانهای خبرگزاری آنا؛ طاهره نصر بهتازگی در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان عضو اصلی نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد.

احکام منتخبین نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به توشیح مقام عالی وزارت راه و شهرسازی رسیده و مراسم اعطای احکام اعضای نهمین دوره با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مسعود زریبافان به عنوان نماینده وی در برگزاری انتخابات، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری نماینده ناظر کمیسیون عمران در انتخابات، برگزار و حکم ۳۲ عضو شامل ۲۵ عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل به منتخبان اعطا شد.

طاهره نصر عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به عنوان عضو اصلی نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حکم انتصاب خود را از وزیر راه و شهرسازی دریافت کرد.

طاهره (سُها) نصر دارای دکتری شهرسازی و کارشناس ارشد معماری است و از ۱۳۸۲ تاکنون عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بوده و به صورت ادواری در دانشگاههای دیگر نیز به تدریس پرداخته و دارای سوابق مدیریتی و حرفهای است.

نصر در سالهای متمادی به عنوان پژوهشگر برتر در استان فارس و دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و سال ۱۳۹۲ نیز به عنوان پژوهشگر برتر شهرسازی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد و تاکنون بیش از ۲۲۰ مقاله پژوهشی و تخصصی از وی در نشریات تخصصی و معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

خبرنگار خبرگزاری آنا به مناسبت حضور و انتخاب نصر در سومین دوره متوالی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با او درباره ارتباط دانش، کیفیت و نظام مهندسی ساختمان، انرژی و ساختمان سبز، معماری ایرانی و هویت شهری، حلقه گمشده در سازمان نظام مهندسی و .... به گفتوگو نشسته است که مشروح آن در ادامه میخوانیم.

آنا: ابتدا از ارتباط دانش، کیفیت و نظام مهندسی ساختمان بگویید.

نصر: انجام تحقیقات کاربردی در زمینه دانشبنیان امری ضروری است. باید توجه داشت که در رویکرد دانشبنیان، علم و دانش و فناوری در کنار دانش بازار قرار میگیرد. در این راستا توجه به صنایع (که صنعت ساخت و ساز هم یکی از صنایع محسوب میشود) بسیار مهم است. از سویی دیگر، از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش ذکر شده است.

تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور به عنوان هدف دیگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است؛ بنابراین موضوع کیفیت ساخت وساز بر اساس قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

بدون شک نظارت مهندسان ساختمان بر ساخت و سازها نمیتواند به دور از رویکرد دانشبنیان باشد؛ چراکه بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمانها و فضاهای شهری با جهتگیری حمایت ازمردم و حفظ و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، منابع، مواد، انرژی و سرمایههای ملی همواره مورد تأکید است.

در راستای توجه به رویکرد دانشبنیان در صنعت ساخت و ساز باید جدیدترین یافتههای فناوری و دانش در عرصه ساخت و عرضه ساختمان نیز مدنظر باشد و باید توجه داشت که این مورد باعث ارتقای کیفی صنعت ساختمان و مجموعه صنایع همپیوند با آن خواهد شد و به تبع آن اقتصادی پویا را برای کشور به همراه خواهد داشت. سازمان نظام مهندسی نیز از منافع این اقتصاد مبتنی بر دانشبنیان در زمینه کیفیسازی ساختمان بهره خواهد برد.  

آنا: ارتباط معماری ایرانی، هویت شهری و نظام مهندسی ساختمان چیست؟

نصر: در راستای توجه به حقوق شهر و شهروند، موضوع سیمای شهری مقولهای قابل تأمل است. شاید بتوان مشکل اصلی سیمای شهرهای امروز را این مورد دانست که طراحان و معماران بدون التزام به مقررات و ضوابط و بدون توجه به مباحث زیباییشناسی و منظر شهری و نیز بدون توجه به فرهنگ شهرها، نماهایی برای ساختمانها طراحی میکنند و با الهام از ژورنالهای رنگارنگ وارداتی و با استفاده از مصالح رنگارنگ وارداتی، سیمای شهرهای امروز ایران را تعیین میکنند.

به این مقولهها شرایط اقتصادی کشور و نیز شرایط مالی شهرداریها را نیز باید افزود؛ بنابراین مشکل اصلی فقط بیتوجهی به سیمای شهری نیست؛ بلکه بیتوجهی به هویت منظر شهری است و سایر عواملی که در این مورد دخیل هستند. برای حفظ معماری ایرانی در طول تاریخ باید گذشته را ورق زد تا بتوان راه آینده را با درس گرفتن از گذشته هموار کرد. توجّه به اصول معماری ایرانی میتواند در حفظ معماری بومی هر منطقه از کشور کمک کند.

بهرهگیری از بینش، معانی، مفاهیم و فرهنگ محلّی میتواند مانع از ساخت و سازهای بیهوده و بیمعنا شود؛ بنابراین میتوان گفت در طرّاحی معماری امروزی باید به اصول معماری ایرانی سنّتی توجّه کرد و ضوابطی را در نظر داشت که بینش و هویّت ایرانی را هم مد نظر داشته باشد. ارزشهایی که در معماری سنّتی ایرانی به عنوان الگووارههایی وجود داشته است.

آنا: وظیفه نظام مهندسی ساختمان در مقابل بهرهبرداران ساختمانی و ایمنی ساختمان چیست؟

نصر: به یقین حمایت از مردم نه تنها به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری باید مدنظر قرار گیرد؛ بلکه در راستای توجه به حقوق شهروندی نیز این مسئله بسیار مهم و قابل اهمیت است؛ بنابراین ضرورت توجه به شرح وظایف مهندسی در راستای بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن- که در قانون نیز بیان شده- کاملا آشکار است. در همین راستا تخصص مهندسان در تأمین آسایش، ایمنی و امنیت مردم کارساز است. این مورد در ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمانها همواره مورد توجه است.

آنا: حلقه گمشده در سازمان نظام مهندسی را چه میدانید؟

نصر: به نظر میرسد حلقه گم شده در سازمان نظام مهندسی را باید در کمتوجهی به تدوین برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذی نفعان داخلی و خارجی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها دانست.

این مورد میتواند در سطح کشور، سازمانها را به سازمانهایی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل کند تا بتوانند با حداقل بروکراسی و جلب حداکثر مشارکت مهندسان، بیشترین رضایتمندی را کسب کنند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهمترین آنها ارتقای کیفیت ساخت وساز در کشور است از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمانهای ذیربط دست پیدا کنند و از طرفی قادر باشند مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی کنند و قبل از مواجهه تشخیص دهند و برای آنها راهکار پیدا کنند.

بدون شک در این راستا نباید جایگاه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان نهاد سیاست گذار فراموش کرد. ضرورت توجه به این موارد زمانی دوچندان میشود که در بیانیههای اجلاسهای مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان در سنوات مختلف به این موارد اشاره شده است که البته همه موارد از یک سو در راستای توجه به بهینه سازی در صنعت ساخت و ساز و از سوی دیگر در راستای توجه به حقوق بهره برداران بوده است؛ بنابراین برای توسعه ارزشها در مهندسی، تقویت دیدگاه سازمانها در موضوعات صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی، آموزش و پژوهش در ساخت وساز، ارتقای کیفیت ساخت با نظارت بهینه و... باید بیش از قبل مدنظر اعضای هیئت مدیره سازمانها و اعضای شورای مرکزی باشد.

آنا: اکنون وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در قبال مهندسان چگونه است؟

نصر: در راستای دفاع مؤثر از حقوق شهروندی، توجه به مهندسان نیز باید مدنظر شورای مرکزی باشد؛ چرا که مهندسان به عنوان بخشی از جامعه شهروندی هستند. بخشی از این دفاع میتواند در تعامل با سایر ارگان ها، در بازتعریف و تبیین اصول اخلاق حرفهای از یک سو و از سوی دیگر تنسیق امور حرفه مهندسی به حرفهمندان دخیل باشد؛ بنابراین زمینههای لازم برای تحقق اهداف عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حمایت از صلاحیتمندان حرفه مهندسی میتواند صورت پذیرد.

به گزارش آنا، از دیگر افتخارات ملی طاهره نصر برنده دومین دوره جایزه ملی دادمان به عنوان چهره ماندگار و بانوی موفق حوزه معماری و شهرسازی کشور بوده که سال ۱۳۹۶ از وزیر وقت راه و شهرسازی نشان دادمان را دریافت کرد. پیش از این نیز سال ۱۳۹۵ از او به عنوان مؤلف کتاب برتر معماری وشهرسازی دانشگاههای آزاد استان فارس قدردانی شد و در پنجمین جشنواره ملی فرهیختگان (سال ۱۳۹۶) نیز عنوان مؤلف برتر معماری و شهرسازی به او تعلق گرفت.

انجمن مفاخر معماری ایران نیز اردیبهشت ماه ۹۸، رتبه ویژه پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی را به پاس قدردانی از تلاش و اهتمام در ارتقای دانش معماری و شهرسازی کشور به طاهره نصر اهدا کرد.

 

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر