مشخصات تعرفه
سال: 1398
توضیحات:
تبصره:
تصویر تصویر

گروه ساختمانی الف ب ج د
تعداد طبقات
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 3 طبقه
تا 5 طبقه
از روی شالوده
از 6 طبقه
تا 7 طبقه
از روی شالوده
از 8 طبقه
تا 10 طبقه
از روی شالوده
از 11 طبقه
تا 12 طبقه
از روی شالوده
از 13 طبقه
تا 15 طبقه
از روی شالوده
16 طبقه
و بالاتر
از روی شالوده
نوع اسکلت بنایی --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
حداکثر زیربنا (متر) 600 600 2000 5000 5000 100000 100000 100000
حداکثر تعداد واحد 0 0
0
0
0     
0     
0
0     
هزینه ساخت هر مترمربع بنا (ریال) 12606000 12606000 14707000 16808000 18909000 21010000 23111000 25212000
طراحی مجموع درصد حق الزحمه طراحی جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.93
معماری
0.745
سازه
0.745
تاسیسات
0.440
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.03
معماری
0.790
سازه
0.790
تاسیسات
0.450
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.11
معماری
0.817
سازه
0.817
تاسیسات
0.476
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.915
سازه
0.915
تاسیسات
0.530
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.3
معماری
0.890
سازه
0.890
تاسیسات
0.520
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.25
معماری
0.875
سازه
0.875
تاسیسات
0.500
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه طراحی (ریال)
معماری
96750
سازه
96750
تاسیسات
43500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
96750
سازه
96750
تاسیسات
43500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
109600
سازه
109600
تاسیسات
64700
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
132800
سازه
132800
تاسیسات
75600
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
154500
سازه
154500
تاسیسات
90000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
192200
سازه
192200
تاسیسات
111350
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
205700
سازه
205700
تاسیسات
120000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
220600
سازه
220600
تاسیسات
126000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
نظارت مجموع درصد حق الزحمه نظارت جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.000
سازه
1.570
تاسیسات
0.790
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.48
معماری
0.000
سازه
1.610
تاسیسات
0.870
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.58
معماری
0.000
سازه
1.660
تاسیسات
0.920
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.89
معماری
0.000
سازه
1.870
تاسیسات
1.020
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.81
معماری
0.000
سازه
1.820
تاسیسات
0.990
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.75
معماری
0.000
سازه
1.780
تاسیسات
0.970
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه نظارت (ریال)
ناظر هماهنگ کننده
0
معماری
219000
سازه
219000
تاسیسات
69300
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
0
معماری
219000
سازه
219000
تاسیسات
69300
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
17000
معماری
219600
سازه
219600
تاسیسات
110500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
21000
معماری
257000
سازه
257000
تاسیسات
138900
شهرسازی
0
نقشه برداری
257000
ناظر هماهنگ کننده
24000
معماری
298400
سازه
298400
تاسیسات
165400
شهرسازی
0
نقشه برداری
298400
ناظر هماهنگ کننده
30000
معماری
373500
سازه
373500
تاسیسات
203700
شهرسازی
0
نقشه برداری
373500
ناظر هماهنگ کننده
32000
معماری
399900
سازه
399900
تاسیسات
217500
شهرسازی
0
نقشه برداری
399900
ناظر هماهنگ کننده
35000
معماری
426100
سازه
426100
تاسیسات
232200
شهرسازی
0
نقشه برداری
426100
مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت 4.17 4.17 4.29 4.51 4.69 5.25 5.11 5


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > مشخصات تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت