مشخصات تعرفه
سال: 1400
توضیحات: تاریخ فعال سازی و اعمال تعرفه 1400/03/17
تبصره:
تصویر تصویر

گروه ساختمانی الف ب ج د
تعداد طبقات
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 3 طبقه
تا 5 طبقه
از روی شالوده
از 6 طبقه
تا 7 طبقه
از روی شالوده
از 8 طبقه
تا 10 طبقه
از روی شالوده
از 11 طبقه
تا 12 طبقه
از روی شالوده
از 13 طبقه
تا 15 طبقه
از روی شالوده
16 طبقه
و بالاتر
از روی شالوده
نوع اسکلت بنایی --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
حداکثر زیربنا (متر) 600 600 2000 5000 5000 100000 100000 100000
حداکثر تعداد واحد 0 0
0
0
0     
0     
0
0     
هزینه ساخت هر مترمربع بنا (ریال) 23321000 23321000 27207000 31094000 34981000 38868000 42755000 46642000
طراحی مجموع درصد حق الزحمه طراحی جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.93
معماری
0.745
سازه
0.745
تاسیسات
0.440
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.03
معماری
0.790
سازه
0.790
تاسیسات
0.450
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.11
معماری
0.817
سازه
0.817
تاسیسات
0.476
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.915
سازه
0.915
تاسیسات
0.530
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.3
معماری
0.890
سازه
0.890
تاسیسات
0.520
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.25
معماری
0.875
سازه
0.875
تاسیسات
0.500
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه طراحی (ریال)
معماری
179000
سازه
179000
تاسیسات
80500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
179000
سازه
179000
تاسیسات
80500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
202700
سازه
202700
تاسیسات
119700
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
245600
سازه
245600
تاسیسات
139900
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
285800
سازه
285800
تاسیسات
166500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
355600
سازه
355600
تاسیسات
206000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
380500
سازه
380500
تاسیسات
222000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
408100
سازه
408100
تاسیسات
233000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
نظارت مجموع درصد حق الزحمه نظارت جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.000
سازه
1.570
تاسیسات
0.790
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.48
معماری
0.000
سازه
1.610
تاسیسات
0.870
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.58
معماری
0.000
سازه
1.660
تاسیسات
0.920
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.89
معماری
0.000
سازه
1.870
تاسیسات
1.020
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.81
معماری
0.000
سازه
1.820
تاسیسات
0.990
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.75
معماری
0.000
سازه
1.780
تاسیسات
0.970
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه نظارت (ریال)
ناظر هماهنگ کننده
27000
معماری
385300
سازه
385300
تاسیسات
121800
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
27000
معماری
385300
سازه
385300
تاسیسات
121800
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
32000
معماری
405900
سازه
405900
تاسیسات
204200
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
39000
معماری
475300
سازه
475300
تاسیسات
256800
شهرسازی
0
نقشه برداری
475300
ناظر هماهنگ کننده
45000
معماری
551750
سازه
551750
تاسیسات
305800
شهرسازی
0
نقشه برداری
551750
ناظر هماهنگ کننده
56000
معماری
690600
سازه
690600
تاسیسات
376700
شهرسازی
0
نقشه برداری
690600
ناظر هماهنگ کننده
60000
معماری
739350
سازه
739350
تاسیسات
402100
شهرسازی
0
نقشه برداری
739350
ناظر هماهنگ کننده
64000
معماری
788800
سازه
788800
تاسیسات
429900
شهرسازی
0
نقشه برداری
788800
مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت 4.17 4.17 4.29 4.51 4.69 5.25 5.11 5


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > مشخصات تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت