مشخصات تعرفه
سال: 1401
توضیحات: تاریخ فعال سازی و اعمال تعرفه 1401/03/02
تبصره:
تصویر تصویر

گروه ساختمانی الف ب ج د
تعداد طبقات
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 1 طبقه
تا 2 طبقه
از روی شالوده
از 3 طبقه
تا 5 طبقه
از روی شالوده
از 6 طبقه
تا 7 طبقه
از روی شالوده
از 8 طبقه
تا 10 طبقه
از روی شالوده
از 11 طبقه
تا 12 طبقه
از روی شالوده
از 13 طبقه
تا 15 طبقه
از روی شالوده
16 طبقه
و بالاتر
از روی شالوده
نوع اسکلت بنایی --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
حداکثر زیربنا (متر) 600 600 2000 5000 5000 100000 100000 100000
حداکثر تعداد واحد 0 0
0
0
0     
0     
0
0     
هزینه ساخت هر مترمربع بنا (ریال) 30317300 30317300 35369100 40422200 45475300 50528400 55581500 60634600
طراحی مجموع درصد حق الزحمه طراحی جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.88
معماری
0.000
سازه
1.535
تاسیسات
0.345
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
1.93
معماری
0.745
سازه
0.745
تاسیسات
0.440
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.03
معماری
0.790
سازه
0.790
تاسیسات
0.450
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.11
معماری
0.817
سازه
0.817
تاسیسات
0.476
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.915
سازه
0.915
تاسیسات
0.530
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.3
معماری
0.890
سازه
0.890
تاسیسات
0.520
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.25
معماری
0.875
سازه
0.875
تاسیسات
0.500
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه طراحی (ریال)
معماری
232700
سازه
232700
تاسیسات
104600
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
232700
سازه
232700
تاسیسات
104600
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
263500
سازه
263500
تاسیسات
155600
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
319300
سازه
319300
تاسیسات
181900
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
371500
سازه
371500
تاسیسات
216500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
462300
سازه
462300
تاسیسات
267800
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
494700
سازه
494700
تاسیسات
289000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
معماری
530600
سازه
530600
تاسیسات
303000
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
نظارت مجموع درصد حق الزحمه نظارت جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.29
معماری
0.000
سازه
1.740
تاسیسات
0.550
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.36
معماری
0.000
سازه
1.570
تاسیسات
0.790
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.48
معماری
0.000
سازه
1.610
تاسیسات
0.870
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.58
معماری
0.000
سازه
1.660
تاسیسات
0.920
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.89
معماری
0.000
سازه
1.870
تاسیسات
1.020
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.81
معماری
0.000
سازه
1.820
تاسیسات
0.990
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
جمع
2.75
معماری
0.000
سازه
1.780
تاسیسات
0.970
شهرسازی
0.000
نقشه برداری
0.000
حق الزحمه نظارت (ریال)
ناظر هماهنگ کننده
35000
معماری
501000
سازه
501000
تاسیسات
158200
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
35000
معماری
501000
سازه
501000
تاسیسات
158200
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
42000
معماری
527300
سازه
527300
تاسیسات
265500
شهرسازی
0
نقشه برداری
0
ناظر هماهنگ کننده
50000
معماری
618300
سازه
618300
تاسیسات
334100
شهرسازی
0
نقشه برداری
618300
ناظر هماهنگ کننده
59000
معماری
717000
سازه
717000
تاسیسات
397200
شهرسازی
0
نقشه برداری
717000
ناظر هماهنگ کننده
73000
معماری
897600
سازه
897600
تاسیسات
489600
شهرسازی
0
نقشه برداری
897600
ناظر هماهنگ کننده
78000
معماری
961000
سازه
961000
تاسیسات
522900
شهرسازی
0
نقشه برداری
961000
ناظر هماهنگ کننده
83000
معماری
1025500
سازه
1025500
تاسیسات
559000
شهرسازی
0
نقشه برداری
1025500
مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت 4.17 4.17 4.29 4.51 4.69 5.25 5.11 5


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > مشخصات تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت